Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Verkeer en vervoer

Bereikbaarheid is voor onze inwoners belangrijk, D66 zet zich in voor goede en veilige verbindingen, zowel per fiets als per auto als per openbaar vervoer. Voor veel van onze inwoners speelt de auto een belangrijke rol op het gebied van mobiliteit en veel inwoners hechten aan de vrijheid die een eigen auto geeft, hier zijn wij ons van bewust. Wij willen de overstap naar elektrische auto’s bevorderen en deelauto en auto-op-afroep systemen onder de aandacht brengen en daar waar mogelijk aantrekkelijker maken.

Speerpunten
• Goede en veilige verbindingen
• Bewegwijzering wordt dienstbaar
• Deelmobiliteit wordt bevorderd
• Meewerken aan realisering waterstoftankstation
• Verbetering van de OV verbindingen en treinstations
• D66 wil een onderzoek naar een nieuwe aansluiting voor de N36
• Meer fietssnelwegen

Goede en veilige verbindingen
Voor een goede bereikbaarheid dienen de woon-, werk- en winkelkernen verbonden te zijn op een manier die zowel het fietsverkeer (en ook voetgangers) stimuleert als het onvermijdelijke autoverkeer voldoende faciliteert. Veiligheid en leefbaarheid (geluid en fijnstof) spelen een grote rol bij de integrale afwegingen en keuzes. Zowel bij het gemeentelijke wegennet als bij de provinciale wegen (N377,N340,N348) in onze gemeente.

Bewegwijzering
D66 wil dat bewegwijzering dienstbaar is aan gewenste verkeersstromen.

Elektrisch rijden
In mobiliteit zien we een omslag naar elektrisch vervoer, meer en meer nieuwe auto’s zijn elektrisch en er zijn zelfs automerken die aangegeven hebben alleen nog maar elektrisch aangedreven voertuigen te zullen produceren. D66 juicht deze ontwikkeling toe.
De omslag naar elektrisch rijden is al enkele jaren gaande maar qua infrastructuur zijn er nog wel slagen te maken. Zo kennen we op diverse plekken in de gemeente openbare laadpalen maar wanneer elektrisch rijden in de toekomst de norm wordt, zal dat ook in woonwijken meer gefaciliteerd moeten worden met laadpalen. De gemeente zal met oplossingen moeten komen opdat ook bewoners zonder parkeren op eigen grond elektrisch kunnen opladen. Dat betekent meer laadpalen plaatsen of innovatieve oplossingen ondersteunen opdat de inwoners vanaf een eigen laadpunt auto’s op de openbare weg kunnen laden.

Deelmobiliteit; Auto en fiets op afroep
D66 wil dat de gemeente deelmobiliteit stimuleert en ondersteunt (met bijvoorbeeld goedkopere parkeervergunningen, slimme laadpalen, opstelplekken voor fietsen, scooters etc). Daar waar nodig neemt de gemeente het initiatief en stelt de gemeente kennismakingsabonnementen beschikbaar.

Waterstoftankstation
Omdat waarschijnlijk niet alle voertuigen een (volledig) elektrische aandrijving zullen krijgen in de toekomst, dient de gemeente zich in te zetten voor de komst van een waterstoftankstation in onze gemeente.

OV verbindingen en treinstations
De spoorverbindingen in deze regio dienen verder te verbeteren, via onder meer elektrificatie van het spoor Almelo-Mariënberg, realisatie Nedersaksenlijn en verbetering van de stations. Dat laatste onder andere door het plaatsen van (meer) slimme laadpalen, het pleiten voor meer bewaakte fietsenstallingen en/of fietskluizen, bij Pro Rail het aankaarten van het plaatsen van perronoverkappingen, al dan niet voorzien van zonnepanelen. En de gemeente doet er alles aan om een mobiliteitshub te creëren bij elk station waar fiets, bus en trein perfect op elkaar aansluiten.

Nieuwe aansluiting N36
D66 wil een onderzoek instellen naar het nut van op- en afritten in de N36 ten zuiden van Dedemsvaart en ten noorden van Ommen.

Fietssnelwegen
D66 maakt werk van fietssnelwegen. De mobiliteit verandert snel met de komst van de elektrische fiets en de speed pedelec. Meer goede snelle en veilige verbindingen zijn essentieel voor het verdere succes van deze milieuvriendelijke alternatieven voor het woon-werkverkeer c.q. woon–schoolverkeer.

Mobiliteit is belangrijk in een gemeente met grote afstanden!