Steun ons en help Nederland vooruit

Participatie

Speerpunten • We starten experimenten met buurt en dorpsbudgetten. • D66 maakt groenadoptie mogelijk • Bij belangrijke thema’s krijgen onze inwoners vooraf via een burgerraadpleging een stem. • We betrekken de Jeugd bij de lokale politiek

Onderwijs

Speerpunten: • D66 gaat voor een efficiënt gebruik van schoolgebouwen • D66 wil dat alle schoolgebouwen uiterlijk in 2035 energieneutraal zijn. • D66 wil dat alle scholen voor 2025 voldoen aan de ventilatienormen voor nieuwbouw • D66 wil de kansen voor hoger onderwijs in de regio vergroten

Wonen en leven

Speerpunten: • D66 wil 750 nieuwe woningen • D66 wil inbreiden voor uitbreiden • D66 wil bestaande woningen verduurzamen • D66 wil bouwen naar behoefte en doorstroming bevorderen • D66 heeft een open houding voor woningsplitsing en ‘flexwonen’

Economie

Speerpunten • De gemeente faciliteert zoveel mogelijk de MKB Bedrijven • Samenwerking voor behoud en groei • Bedrijfsterreinen • Koploper blijven op toeristisch- en recreatief gebied door innovaties • Circulaire Landbouw

Energie

Speerpunten • D66 is voorstander van ‘Zon op Dak’ • D66 gaat voor Dubbel grondgebruik bij het realiseren van zonneparken • D66 wil knelpunten in het elektriciteitsnet wegnemen • D66 wil een eigen gemeentelijke energie coöperatie • D66 wil elke nieuwbouw gasloos • D66 wil pro actieve energiecoaches • D66 wil per wijk inzicht in de beste mogelijkheden om van het gas af te gaan • D66 wil dat omwonenden niet alleen de lasten maar ook de lusten hebben

Verkeer en vervoer

Speerpunten • Goede en veilige verbindingen • Bewegwijzering wordt dienstbaar • Deelmobiliteit wordt bevorderd • Meewerken aan realisering waterstoftankstation • Verbetering van de OV verbindingen en treinstations • D66 wil een onderzoek naar een nieuwe aansluiting voor de N36 • Meer fietssnelwegen

Leefbaarheid

Speerpunten • D66 stimuleert ontmoeten en bundeling van functies in de kernen • D66 wil plaatselijke belangen ondersteunen in initiatieven die de samenhang vergroten in dorpen • D66 wil stimulering van initiatieven voor circulaire landbouw • D66 wil dat de gemeente actief meedenkt met stoppende agrariërs om te komen tot nieuwe mogelijkheden op hun bedrijf. Dat betekent ook kritisch kijken naar het actuele nut van bestaande regels voor een nieuw verdienmodel. • D66 wil dat biodiversiteit een belangrijke plaats krijgt bij nieuwe ruimtelijke initiatieven

Gezondheid, Sport en bewegen

Speerpunten • Een preventiemodel invoeren • Bewegen / sporten voor iedereen bereikbaar en betaalbaar • D66 wil een sportstimuleringsregeling voor jeugd

Kunst en Cultuur

Speerpunten • Serieus nemen van cultuur, cultuurbeoefening en cultuureducatie • D66 wil een cultuurstimuleringsregeling voor de jeugd

Sociaal domein

Speerpunten • D66 kijkt vooral naar wat mensen wel kunnen • D66 wil een proef opzetten met Basisbanen • Koester en ondersteun mantelzorgers • WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteunning) is kostendekkend • Vroegsignalering draagt bij aan het voorkomen van problemen bij jongeren • D66 vindt het belangrijk dat ouderen zelf regie houden. • D66 wil voor vluchtelingen een (tijdelijke) locatie openen

Veiligheid

Speerpunten • De politie is lokaal bereikbaar • D66 wil een actieve gemeente als het gaat om veiligheid in buurten • D66 wil dat de gemeente ondersteunt bij het opzetten van buurtveilig projecten • D66 wil een actief BIBOB beleid • D66 wil aandacht voor (jonge) mensen die buiten de boot dreigen te vallen

Financiën

Speerpunten • D66 kiest voor solide financiën • Bij de start van de bestuursperiode geven we duidelijkheid over de belastingen voor de hele periode • Belastingen stijgen met maximaal de inflatie • D66 wil een lange termijn investeringsagenda opstellen • Bij nieuw beleid wordt eerst gekeken naar het schrappen van oud beleid • We starten experimenten met buurt en dorpsbudgetten