Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 11 november 2022

Inbreng begrotingsvergadering 10 november 2022

Hieronder de inbreng van Henri Mors namens D66 tijdens de begrotingsvergadering Ommen op 10 november 2022.

Meneer de voorzitter,

Vandaag werpen we ons licht op de begroting 2023 en het meerjarenperspectief. In de inleiding zijn uitgangspunten vermeld, namelijk, er is geen nieuw beleid opgenomen, dus voor het zoveelste jaar achtereen hebben we een beleidsarme begroting. Wel wordt er verwezen naar het College Uitvoerings Programma die wij nu gelijktijdig behandelen. Bij de voorbereidingen voor deze vergadering was het dus eigenlijk schaken op twee borden. Wat staat er in de begroting en wat wordt er volgens het CUP gewijzigd.

In de begroting wordt ervan uitgegaan dat Ommen nog steeds een financieel gezonde gemeente is. D66 is wat minder optimistisch. Laten we een paar feiten bekijken. de begroting 2023 wordt opgesteld tegen lopende prijzen; voor loon en prijsstijging wordt rekening gehouden met 3%; voor de jaren 2023-2025 wordt gerekend met constante prijzen (geen loon- en prijsstijging). Het is een illusie dat de toekomst er zo rooskleurig uitziet, hoewel wij ons realiseren dat het de gewoonte is om alleen de schijf van 2023 te indexeren en de overige jaren uitgaat van constante prijzen. Wij willen het risico wel benoemen.

CUP:

Het CUP staat vol met allerlei onderzoekjes, plannen en goede voornemens. De bijbehorende uitvoeringskosten zijn nog niet geraamd. D66 verwacht wel van het college dat als zij met voorstellen komen die structurele budgettaire uitzettingen met zich meebrengen deze bij de volgende begroting integraal kunnen worden afgewogen door de Raad. Zorgvuldigheid in het besluitvormingsproces is essentieel voor een goed functionerende democratie.

We begeven ons in een flow waar we niet altijd 100% grip op hebben. Corona, de oorlog in Ukraine, de gigantische prijsstijgingen, krapte op de arbeidsmarkt, we hebben er ook als gemeente mee te maken. Een andere flow die financiële consequenties heeft is het stromingspatroon in het water van de Vecht ter hoogte van de recreatiehaven. Daar hoopt zich slib (zand) op waardoor de haven steeds minder toegankelijk wordt. Deze verzanding is een doorlopend proces. Bootrecreanten konden steeds moeilijker bij de haven komen als gevolg van deze verzandingen. De inspreker tijdens de commissievergadering heeft hier uitgebreid en gefundeerd aandacht aan besteed. Bij de meerjarenplanning zou dat structureel een bedrag opgenomen moeten worden voor het uitbaggeren in plaats van incidenteel. Ommen is een toeristische gemeente en de haven is een essentieel onderdeel daarvan. Heeft dit college wel in de gaten dat we een toekomstvisie moeten hebben en niet alleen maar pappen en nathouden?

 

De hogere kosten voor energie zijn nog niet in te schatten. D66 heeft naar aanleiding van de gascontracten met Gazprom reeds aandacht gevraagd aan het gascontract. Kan het college de laatste stand van zaken m.b.t. de gecontracteerde leverancier, de looptijd en het tarief t.o.v. het laatste contract? Zowel voor gas als elektriciteit.

 

Laten we naar de inhoud kijken.

Op veel punten is het CUP identiek aan de begroting. Beleidsarm. Er is dus (nog) niets nieuws onder ze zon. Zelfs niet dat Ommen volgend jaar 775 jaar stadsrechten heeft. D66 kan zich niet voorstellen dat het college niet met voorstellen komt waarbij Ommen met dit unieke feit landelijk op de kaart gezet wordt. Volgens D66 mag daar best wel in geïnvesteerd worden.

Taakveld Economie.

De raad heeft recentelijk een bedrag van € 150.000,– per jaar beschikbaar gesteld voor promotie. Dit moet nog verwerkt worden in de begroting en het CUP.  Maar D66 vraagt zich af waarom niet meer wordt aangesloten bij bestaande initiatieven, zoals Natuurlijk Ommen?

Als een van de weinige concrete punten bij het bedrijvenloket is het inrichten van een agrarisch aanspreekpunt. Maar wat er wordt gedaan, welke doelstellingen en welke meetpunten er zijn, is niet beschreven. Graag zien wij meer duidelijkheid over wat wij kunnen verwachten.

Bij de bedrijfsinfrastractuur staan mooie woorden, maar hoe! Dat staat er niet bij. Ja, er wordt onderzocht, net zoals de afgelopen 4 jaar, maar de uitvoering wordt niet opgepakt, in ieder geval niet begroot.

Programma Omgevingskwaliteit.

Bij het programma Omgevingskwaliteit missen we nog een aantal maatregelen. Zoals het gebruik maken van de mogelijkheid zoals D66 in het kabinet heeft gerealiseerd om goedkope woningen voor te behouden aan inwoners van Ommen of diegenen die een binding hebben met Ommen of het stimuleren van doorstroming van senioren.

Het zal u niet verbazen dat D66 nogmaals aandacht wil vestigen op een goede bewegwijzering. Het vorige college heeft dat laten liggen. Ik hoop dat het nu voor eens en voor altijd wordt opgepakt.

Met betrekking tot duurzaamheid heeft D66 nog een vraag over de stand van zaken m.b.t. de bollenteelt en het nakomen van de toezeggingen van het vorige college. Verder is D66 teleurgesteld over de ambities van de gemeente Ommen om innovatief bezig te zijn. Het is weinig ambitieus.

Onderwijshuisvesting. Dit college heeft een erfenis overgenomen van de vorige coalitie. Daar is het niet goed gegaan met de participatie rond kindplein oost. Het wordt weer opnieuw opgepakt. Ditmaal zorgvuldig hoop ik. Participatie is wel iets wat in zijn algemeenheid zorgvuldig opgepakt dient te worden. Hierbij zijn de inwoners aan zet en niet het college.

Sportvoorzieningen. Meneer de voorzitter, ook hier moeten we concluderen dat er nog een erfenis ligt vanuit het vorige college. Namelijk de overname van een clubgebouw. Zoals tijdens de commissievergadering al naar voren is gekomen, is dat geen politiek probleem, maar een juridisch probleem. Wij vinden het op dit moment nog niet opportuun om het te politificeren. Wij gaan ervan uit dat het college binnen een maand recht doet aan wat er contractueel is overeengekomen en overeenkomstig zal handelen. Of die afspraken destijds wel weloverdacht zijn gemaakt en niet non-discriminatoir waren, willen wij hier niet ter discussie stellen. Nogmaals, het is geen politiek item, maar gewoon een stukje fatsoen van het college om contractuele afspraken na te komen. Wij steunen het amendement van de VOV e.a. dus nog even niet. D66 wil de feiten eerst weten, ook over de hoogte van het bedrag wat ermee gemoeid is en waar dat op is gebaseerd.

WMO Huishoudelijke Hulp. Hierbij geldt dat hier steeds vaker een beroep op wordt gedaan en er is sprake van een nieuwe vorm van indiceren. Gelet op het feit dat er een wettelijke regeling is waarbij een relatief laag abonnementstarief geldt, is er een risico dat er bezwaar wordt aangetekend. Wel zijn er plannen van het Kabinet om de eigen bijdrage inkomensafhankelijk te maken. Dat geeft straks weer extra uitvoeringskosten.

Concluderend blijkt dat het CUP ons weinig nieuws brengt. Het staat bol met goede voornemens, plannen en onderzoekjes, maar concrete uitvoering missen wij. Het heeft daarom ook weinig zin om moties en amendementen in te dienen op details. Als we een Amendement zouden willen indienen, gaat dat maar over één ding, namelijk kom met concrete uitvoeringsvoorstellen, met een realistische begroting voor de lange termijn.