Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 11 november 2021

Algemene beschouwingen 2021

Meneer de voorzitter,

Normaal gesproken zijn de Algemene Beschouwingen bij de behandeling van de begroting voor het volgende jaar bedoeld om de beleidsvoornemens nader te duiden of aan te scherpen. Als het goed is, dan is het een verdere uitwerking van de kadernota die de raad eerder dit jaar heeft vastgesteld.
Maar ja, de laatste vier jaren zijn redelijk ambitieloos en beleidsarm verlopen. Dat was meestal ook wel te verklaren omdat in het eerste jaar het college nog moest wennen. Daarna wilde het college invulling geven aan de Ommer Agenda. In dat bestuursakkoord stonden slechts drie concrete punten, namelijk de zondagsopening. Dat is gehaald, mede op initiatief en steun van D66. De problematiek bij de Hessel Mulert brug zou worden aangepakt en regie en eigenaarschap zou meer bij de inwoners komen te liggen. Wat dat betreft is er de afgelopen jaren niets veranderd. Met andere woorden, er is dus niets nieuws.

Maar, de komende algemene beschouwingen zijn de laatste voor de verkiezingen en we kijken dus ook terug op wat we de afgelopen jaren hebben bereikt. Voor een groot gedeelte ben ik daar al op ingegaan. De “beleidsarme” begrotingen hield in dat we geen nieuwe initiatieven gingen ontwikkelen. Het gevolg daarvan is dat we als gemeente elk jaar geld over hielden. Dat lijkt mooi, maar is het niet. Wethouder Scheele is er trots op dat hij een sluitende begroting heeft gepresenteerd, maar eigenlijk hij heeft onze inwoners tekort gedaan. Met dat geld hadden we heel veel inwoners een plezier kunnen doen of de veiligheid kunnen verhogen. Het CDA zal later een motie indienen die door D66 wordt gesteund om met die liggende gelden wat te doen. D66 wil al wel een paar suggesties doen. Een daarvan is het fietspad langs de Zwarteweg in Beerze naar voren trekken. Op zich is dat geen extra uitgave omdat dat plan toch al in 2024 op de rol staat. Dat dood geld zou ook ingezet kunnen worden om initiatieven vanuit de buurten en de dorpen te faciliteren. Dus niet meer als gemeente zelf aan het stuur te willen zitten en te controleren, maar het aan de inwoners over te laten. Right to Challange, of is het college dat alweer vergeten? De riante donatie aan het bezoekerscentrum Ommerschans hoort daar niet bij omdat het een commerciële activiteit is geworden met winstoogmerk.

Waar we in 2022 rekening mee moeten houden is dat er sommige zaken zeer ingrijpend zullen wijzigen. Door Corona zijn sommige inwoners en ondernemers zwaar getroffen, de energieprijzen gaan door het dak en voor de combinatie daarvan mogen wij onze ogen niet sluiten. De oproep van D66 aan het college is om daar proactief en niet reactief op re anticiperen. Het zal geen verrassing zijn dat D66 aandacht vraagt voor schuldhulpverlening voor ondernemers. Kan het college concreet aangeven hoe dat geregeld is, anders dan in algemene termen dat het goed geregeld is?

D66 heeft recentelijk schriftelijke vragen gesteld over de implementatie en de gevolgen van de nieuwe Wet Inburgering. Met name aan de kostenkant zal er in 2022 veel veranderen. Naar inschatting van D66 minimaal € 100.000,– extra negatief op jaarbasis. Is het college het met D66 eens en zo ja, hoe denkt het college dat op te vangen?

In hoofdstuk 2.1 Bestuur en Bedrijfsvoering lezen wij “Denk alleen al aan de decentralisaties in het sociaal domein en de uitwerking daarvan.” Meneer de voorzitter, die decentralisaties zijn al vanaf 2015! Dat is toch geen excuus meer. De Ommer Agenda is al eerder genoemd, maar in de begroting staat het weer genoemd op pagina 24. Een lege huls!

Bij de economie staat in de begroting dat het TIP moet worden verplaatst naar een meer zichtbare locatie. D66 is het hier mee eens, maar waar? Ommen is een toeristische gemeente en de historie moet niet alleen bewaard blijven, maar ook worden uitgedragen. Daarnaast kent Ommen het Bezoekerscentrum bij de Besthmermolen wat een overduidelijke toegevoegde waarde heeft voor Ommen. Het voortbestaan hiervan lijkt onzeker. Daarom heeft D66 een motie voorbereid, welke mede namens de PvdA en de VVD wordt ingediend. Als we het hebben over natuur en economie, komt bij ons de vraag op hoe het staat met de lelieteelt. Heeft het college al een verzoek om herziening bij de Raad van State ingediend?

De PvdA komt straks met een motie over het taakveld duurzaamheid, die wij mede indienen.  Daarin staat o.a. dat de gemeente het goede voorbeeld moet geven. Begin dan met de herriemakende stinkende benzine bladblazers te vervangen door milieuvriendelijke, zoals bijvoorbeeld Utrecht heeft gedaan.

D66 wil in het woonprogramma het iets verder aanscherpen dan in de begroting is opgenomen. De gemiddelde prijs van een woning in Ommen is €550.000,–, dat is niet voor iedereen te doen. Wij willen wooneenheden realiseren naar behoefte, waaronder betaalbare eenheden voor alleenstaanden, alleenstaande starters, jeugd, senioren en dergelijke. Door meer dit soort eenheden te bouwen komen er eengezinswoningen beschikbaar en bevorderen we de doorstroming wat noodzakelijk is. Regelmatig hoor je van senioren dat ze dat grote huis niet meer nodig hebben, maar er geen alternatief is.

De verkeerssituatie in en rond Ommen had al veel eerder en beter aangepakt kunnen worden, al was het alleen al maar door betere verkeersborden. Op 13 februari 2019 hebben we met wethouder Bongers een fietstocht gemaakt langs gevaarlijke situaties. Het heeft geen effect gehad. Er moet best nog wel wat veranderen. Laten we het dan in één keer goed doen en niet in stukjes.

Op het gebied van sport en cultuur kunnen we als gemeente Ommen veel ambitieuzer zijn. D66 wil sport en cultuur onder de jeugd bevorderen. Het mag creatiever en breder dan het web aan maatregelen die nu zijn overgoten met regeltjes.

Samen Doen. Moeten we daar nog nu over praten? Ja! Het idee was goed, de uitwerking niet zoals verwacht. Dat is dan nog eufemistisch uitgedrukt. Juist onder de afgelopen periode met corona had het team moeten laten zien dat zij krachtig had kunne noptreden. Dat is niet gebeurd. Het team heeft zich binnen de huidige constructie niet kunnen ontwikkelen, sterker nog, het lijkt alsof het eerder is afgebroken. Wij zien graag verbeterplannen tegemoet.

Meneer de voorzitter, het lijkt allemaal acceptabel maar we doen onze inwoners tekort. We kunnen meer!

Henri Mors
Fractievoorzitter D66 Ommen