Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 12 november 2020

Inbreng D66 bij de Algemene Beschouwingen 2021

Henri Mors heeft in eerste termijn zijn inbreng gegeven over begrotingsvergadering 2020 op 12 november 2020. Omdat de spreektijd beperkt was tot 5 minuten, is niet alles besproken. Hieronder wat Henri besproken had willen hebben.

Meneer de Voorzitter

We bespreken vandaag de begroting 2021, ook wel Algemene Beschouwingen genoemd.

We kijken dus in zijn algemeenheid wat de gemeente het komende jaar gaat doen, wat we aan onze inwoners gaan beloven en wat dat mag kosten. Maar ook kijken we waar we onze organisatie op belasten. Meneer de voorzitter, laten we eerlijk zijn, het is het afgelopen jaar echt een zware belasting geweest voor onze ambtelijke organisatie en het zal in 2021 niet echt veel minder zijn. D66 spreekt dan ook haar waardering uit.

Bij onze inbreng in 2019 bij de behandeling van de begroting 2020 heeft D66 genoemd dat de vorige begroting, dus die over 2019 mede door de onzekerheden rondom de ontvlechting van de BOH, “beleidsarm” was opgesteld. Ook deze begroting is beleidsarm opgesteld, nu als gevolg van het Corona virus. Oftewel, drie jaren achtereen een beleidsarme begroting!

Ook van de Ommer Agenda, waarbij participatie bovenaan staat, is nog niet veel te zien. Sterker nog, in maart is een initiatief ingediend voor een hondenspeelbos in Lemele en er gebeurt maar niks! We zijn wel voortvarend aan de slag gegaan met de toekomst van Het Laar, maar dat is inmiddels al achterhaald, zo konden wij in Entree Magazine lezen. In 2022 zijn er weer verkiezingen dus verwachten wij niet dat er nog veel van terecht komt.

Zoals gezegd is ook deze begroting beleidsarm. Niet alleen vanwege het Corona virus, maar ook wachten we het rapport van Berenschot af, dat pas in januari zal worden gepresenteerd. Dan weten we welke ruime er nog is om nieuwe initiatieven te ontwikkelen, of oude initiatieven van de plank halen en afstoffen. Onze accountant heeft al een paar flinke winstwaarschuwingen gegeven, dus het zou best wel eens tegen kunnen vallen.

Maar laten we de begroting door lopen.

Bestuur en bedrijfsvoering.
We begrijpen dat communicatie door Corona moeilijker is geworden, maar ook vóór het Corona tijdperk bereikten ons regelmatig klachten dat er door de gemeente, lees college, niet of slecht wordt gereageerd op vragen van inwoners. Hier is het nog een lange weg te gaan om het vertrouwen van de inwoners terug te winnen.
D66 mist een duidelijk overzicht van wat er de komende tijd te verwachten is, een z.g. LTA. Die is er wel, maar absoluut niet meer actueel. De doelstelling is een sluitende begroting voor de komende jaren. Dat ziet er ook zo uit, maar nadat we dit jaar een flinke hap uit onze reserves  missen vanwege het herfinancieren van leningen, en de vooruitzichten dat we ook in de komende jaren op onze reserves interen, is het maar de vraag of de begroting wel zo sluitend is.

Meneer de voorzitter, het zal u niet verbazen dat wij zorgen hebben over de houdbaarheid van de forensenbelasting.

Economie
Er is nog geen helder beeld hoe de economie zich zal ontwikkelen. Het zijn dagkoersen, waarbij je bedrijf van de ene dag op de andere stilgelegd kan worden. Voor kleine ondernemingen zonder forse buffer achter de hand zou dat wel eens fataal kunnen zijn. De TOZO regeling komt te vervallen of wordt gewijzigd. Er zit dus een kans in dat ondernemers bij de gemeente gaan aankloppen voor schuldhulpverlening, een taak die per 1 januari bij de gemeente komt te liggen. Dat is geen sinecure. Er zijn in Nederland een beperkt aantal ondernemingen die de kennis en de kunde hebben en gecertificeerd zijn om dit te verzorgen. De GKB hoort daar niet bij. Hoe gaat de gemeente de ondernemers steunen, waarbij de opmerking “we hebben er aandacht voor” niet voldoende is. Met andere woorden, wie wordt er straks ingeschakeld om de ondernemers in nood te helpen?

Met betrekking tot de fysieke bedrijfsinfrastructuur is het lastig om als raad adequaat in te spelen op de wensen van ondernemers, zeker als die een aanpassing van een bestemmingsplan met zich meebrengen. Vaak is door het college al een voorlopige goedkeuring aan de plannen gegeven en hebben de initiatiefnemers al grote investeringen gedaan. Het is dan zuur als er door de raad bedenkingen worden geuit. Teleurstelling alom en het vertrouwen in de politiek weer gedaald.

Omgevingskwaliteit.
Duurzaamheid staat bij D66 hoog in het vaandel. Wij vinden het daarom jammer dat er bij nieuwbouw niet gelijk al wordt gekeken of we al kunnen voorsorteren op het aardgasvrij laten zijn van een wijk. Een gemiste kans! Net zoals het gebruik van hemelwater voor het doorspoelen van b.v. het toilet.

D66 vindt het ook een gemiste kans om bij Vlierlanden 2 slechts 16,666% sociale huurwoningen te bouwen. Met name starters zullen naar elders moeten uitwijken.

De rood voor rood regeling wordt regelmatig toegepast, meestal niet zoals die was bedoeld, maar als “maatwerk”, dus afgeweken van de richtlijnen. Maar heeft het college ook wel eens gedacht aan “rood voor zorg”, oftewel een tijdelijke oplossing voor het bewonen van een aanpalende woonruimte door iemand die de hoofdbewoner(s) zorg biedt.

Overlast dient natuurlijk voorkomen te worden. D66 wil er voor pleiten dat ook aandacht wordt besteed aan de drugsproblematiek rondom jong volwassenen met kinderen. Juist de kinderen van die jong volwassenen zijn zeer kwetsbaar. Die worden in hun eerste levensjaren gevormd, of is het misvormd.

Met betrekking tot verkeer en vervoer zal het geen verrassing zijn dat D66 ervoor pleit om de veiligheid bij de brug, de Julianastraat/Schurinkstraat en vele andere knelpunten te verhelpen. In februari is de portefeuillehouder er letterlijk met de neus op gewezen tijdens een fietstocht waar D66 het initiatief voor heeft genomen. Tot op heden is er nog weinig concreets mee gedaan. Tijdens de inspraak mogelijkheid op donderdag 5 november is er ook aandacht voor gevraagd door de initiatiefgroep Zwolseweg. De slechte bewegwijzering is tijdens de begrotingsvergadering voor 2020 al ter sprake geweest. Zonder tastbaar resultaat.

IBOR Ommen algemeen. Voor sommige straten in het centrum schaam ik mij diep over de kwaliteit van het wegdek. De oneffenheden zijn soms zo groot dat de auto van mijn vrouw regelmatig met de bumper het wegdek raakt. Dat er op de Rotbrink een fietspad is aangelegd, is natuurlijk mooi, hoewel wij er nog nooit een fietser overheen hebben zien rijden. Had dat nu zo’n hoge prioriteit?

Samenleving
Voor cultuur en erfgoed wordt één integrale nota geschreven, inclusief Het Laar. Is dat wel correct gelet op de inleiding?

In de Transformatieagenda Sociaal Domein wordt gestreefd naar zo lang en zelfstandig thuis wonen. Meneer de voorzitter, omarm dan ons plan rood voor zorg.

De meeste gemeentes in Nederland hebben grote problemen met het abonnementstarief voor de WMO, en dan met name de Huishoudelijke Hulp. Dat staat niet in verhouding tot de werkelijke kostprijs. Afgelopen dinsdag 10 november 2020 is dat ook ter sprake gekomen bij 1Vandaag. D66 is echt van mening dat inwoners die hulp nodig hebben, die ook moeten krijgen. Maar als men, naar normaal gebruik, in het verleden zelf een huishoudelijke hulp heeft ingehuurd of voldoende middelen heeft om dat te doen, kan er naar mening van D66 geen aanspraak worden gemaakt van de algemene voorziening. Hoe kijkt het college daar tegenaan?

Met betrekking tot werk en inkomen vrezen wij dat als gevolg van Corona er straks meer gebruik gemaakt zal worden van een uitkering, of van het UWV of van de gemeente. Wacht niet tot de uitkering bij het UWV teneinde loopt, maar wees daarin proactief.

Bij onderwijshuisvesting worden de voorbereidingen getroffen voor Kindplein Oost en een plan van aanpak voor het terugdringen van de kosten voor leerlingenvervoer. Bij de schriftelijke beantwoording van een vraag van de LPO werd een “Open House” constructie genoemd. Onze fractie heeft hier smakelijk om gelachen. Heeft de Pilot Reiskoffer nog iets opgeleverd?

Veel sport- en cultuurverenigingen lopen nu inkomsten mis omdat ze straks bijvoorbeeld geen kerstbroden meer mogen verkopen, (betaalde) optredens moeten afzeggen, leden hun lidmaatschap opzeggen  en dergelijke. D66 pleit ervoor om de vinger aan de pols te houden en de verenigingen eventueel te ondersteunen.

Tot slot meneer de voorzitter. We hebben het nog niet gehad over onze gemeentelijke gebouwen. Zijn die veilig, voldoen ze straks aan de wettelijke eisen als kantoorruimte? Oftewel wat staat ons nog te wachten aan investeringen of desinvesteringen? Maar laten we dat straks maar in januari bij de kop pakken als we weten welke structurele exploitatieruimte we hebben.

Omdat we weten dat de echte discussie over de begroting in januari zal plaatsvinden, heeft D66 besloten geen moties of amendementen in te dienen.

Tot zover de inbreng van D66 in eerste termijn.