Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 7 november 2019

Algemene beschouwingen 2020

Bij de Algemene Beschouwingen over de begroting 2020 heeft Henri Mors aandacht gevraagd voor prangende onderwerpen door middel van onderstaande inbreng. Aandacht werd gevraagd naar de participatie, verkeersveiligheid, duurzaamheid en invloed op verbonden partijen. Het belangrijkste onderwerp was de indiening van het amendement waarin het college werd opgedragen aan twee sportverenigingen een bijdrage te leveren voor de verledding van de sportvelden. De gemeente Ommen heeft de suggestie gedaan daar in bij te dragen, maar kwam daar later op terug. Door middel van het amendement van D66 is het college opgedragen alsnog over de brug te komen met een bijdrage. Hoewel wethouder Scheele het amendement heeft afgeraden, is het toch raadsbreed aangenomen.

Hieronder de inbreng van Henri Mors in eerste termijn.

Meneer de Voorzitter

We bespreken vandaag de begroting 2020, ook wel Algemene Beschouwingen genoemd.

We kijken dus in zijn algemeenheid wat de gemeente het komende jaar gaat doen, wat we aan onze inwoners gaan beloven en wat dat mag kosten.

De vorige begroting is, mede door de onzekerheden rondom de ontvlechting van de BOH, “beleidsarm” opgesteld. Dat is nu achter de rug, dus is het nu tijd om door te pakken, plannen te maken en uit te voeren. Bij de start van deze collegeperiode is een andere werkwijze dan anders geïntroduceerd, namelijk we gaan het samen doen, samen met de inwoners en we stellen samen een Ommer Agenda vast.

De  gesprekken met de inwoners hebben nog niet structureel plaatsgevonden en het ziet er naar uit dat dat pas op z’n vroegst in het tweede kwartaal van 2020 zal plaatsvinden.  Jammer, een gemiste kans. Het lijkt wel of de interactie met de inwoners slechts op ad-hoc basis plaatsvindt. Bijvoorbeeld n.a.v. de plannen om arbeidsmigranten te huisvesten. Of als er een megastal dreigt te komen in Beerzerveld.

Kortom, het is nog steeds een grote uitdaging om Ommen 4.0 op de rit te zetten en ik moet regelmatig aan mijn goede, helaas overleden, moeder denken die mij vertelde dat je altijd moet waarmaken wat je hebt beloofd. Voor een groot gedeelte vallen we weer terug op de ambtelijke organisatie van Hardenberg, terwijl we eigenlijk weten en ook zien dat de kwaliteit van de dienstverlening onder de maat is.

Het is bijna goed gegaan bij de renovatie van de Julianastraat/ Schuringstraat. Er zijn plannen gemaakt en voor dat de uitvoering zou plaatsvinden zijn de plannen voorgelegd aan de bewoners die hun mening mochten geven. We hebben van de bewoners begrepen dat er eigenlijk geen echt gesprek heeft plaatsgevonden en er toen al zorgen waren dat de Julianastraat/Schuringstraat een racebaan zou worden. Helaas, het is bewaarheid geworden en in de beleving van de inwoners is het echt niet veiliger geworden, integendeel.  We zien de wethouder nog vol trots de Julianastraat/Schuringstraat openen, waarna de auto’s in volle vaart richting brug konden rijden, alwaar ze in een gigantisch verkeersinfarct terecht kwamen.

Waarom wordt de Julianastraat/Schuringstraat dan nog steeds als doorgaande weg gebruikt en ontstaat er een verkeersinfarct ook op de Varsenerdijk? Voor een gedeelte komt dat omdat het doorgaande verkeer niet door middel van bewegwijzering om Ommen heen geleid wordt. D66 heeft al meerdere malen hier aandacht aan gevraagd. Kijk bijvoorbeeld naar de situatie op de Hessel Mulert brug. Als je vanuit Den Ham komt en op de brug staat en naar de verkeersborden kijkt, kijk je naar de achterkant van de bewegwijzingsborden. Dat stimuleert de automobilisten, dus ook de toeristen, niet om rechtsaf te gaan om om Ommen te rijden. Op de schriftelijke vragen van D66 aan de ambtelijke organisatie wordt als antwoord gegeven dat de NBD geen voorstander is om aan de achterkant bewegwijzering aan te brengen. Dat was ook niet de vraag. Die paal moet gewoon op een zodanige plaats dat hij ook zinvol is. Hetzelfde geldt voor de bewegwijzering op de kruising Danteweg/Varsenerdijk. De vraag aan het college is dus, “wanneer wordt de bewegwijzing nu eens met gezond verstand opgepakt” en reserveer er dus ook geld voor om eens deskundig advies in te huren.

Vorig jaar hebben bijna alle fracties aandacht gevraagd voor het bestrijden van de eikenprocessierups. Daarvoor is toen een verdubbeling van het budget vrijgemaakt, maar helemaal vrij van de eikenprocessierups is Ommen niet geweest. Ik de nu voorliggende begroting heb ik niets kunnen vinden over de rups, dus is onze vraag aan het college wat we in 2020 doen aan de eikenprocessierups? En als vervolg daarop, zijn wij al veerbereid op de dennenprocessierups?

D66 staat het milieu en duurzaamheid na aan het hart. Eén van de mogelijkheden om mee te werken aan deze doelstellingen is om traditionele verlichting te vervangen door LED verlichting. D66 was dus vorig jaar verheugd te zien dat er vanuit de gemeente, toen nog de BOH, een mail is verstuurd naar de sportverenigingen om te polsen of zij geïnteresseerd waren om LED verlichting te plaatsen. Er werd ook een inschatting meegestuurd hoeveel het zou gaan kosten en hoe e.e.a. gefinancierd zou kunnen worden. Ongeveer 1/3 d.m.v. een bijdrage uit de subsidie Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties (BOSA), de gemeente zou overwegen een bijdrage van 1/3 voor haar rekening nemen, zodat de verenigingen slechts 1/3 zelf moeten bekostigen. Twee verenigingen, namelijk de tennisclub en OZC hebben hier positief op gereageerd. Het was dus een geweldige domper voor de verenigingen dat er geen potje voor was. Dat is natuurlijk vreemd. Als je als gemeente iets aan je inwoners of verenigingen iets voorspiegelt, kan het natuurlijk niet zo zijn dat je op een later tijdstip erop terug komt met de mededeling dat er geen geld is.

Tijdens de commissievergadering van 10 oktober j.l. heeft D66 hier vragen over gesteld. Een echte oplossing werd echter niet geboden. Daarom is D66 er dieper ingedoken en heeft een amendement voorbereid om alsnog geld te reserveren om de verledding van een aantal sportvelden mogelijk te maken. D66 heeft er geen geheim van gemaakt dat we bezig waren met het opstellen van het amendement, wat tot gevolg heeft dat wij het amendement nu kunnen indienen, mede namens alle andere fracties in deze raad.

<tekst amendement>

Maar, meneer de voorzitter, er zijn in Ommen meer sportverenigingen die geïnteresseerd zijn in LED verlichting. Ook in de buurtschappen. Wij willen het college dus vragen in de nabije toekomst in overleg te gaan met de sportverenigingen over de wensen en daar de raad over te informeren en in gesprek te gaan.

Meneer de voorzitter, ik heb al even de megastal in Beerzerveld aangeroerd. D66 maakt zich ernstig zorgen over het milieu en de stikstofdepositie. Wij mogen als lokale partij een afwijkende mening hebben ten opzichte van het landelijke. D66 Ommen wil dus zeker niet de veestapel halveren om een voorbeeld te noemen. Maar wij zijn wel kritisch tegen uitbreidingen en zeker als dat in de buurt van Natura 2000 gebieden plaatsvindt. Meneer de voorzitter, D66 heeft schriftelijke vragen gesteld over welke projecten in Ommen mogelijk geraakt kunnen worden door de ontwikkelingen rondom de stikstofdepositie. In het antwoord zijn de projecten op het gebied van woningbouw toegelicht, echter, de landbouw is buiten beschouwing gelaten in het antwoord. En daar was het ons daar nu net om te doen. Wij vragen nu niet van het college om vanavond de volledige analyse uit te werken en te presenteren, maar wij zullen door middel van schriftelijke vragen, danwel in overleg met het college, hier nog op terug komen.

Dan tot slot meneer de voorzitter, de democratisering van de verbonden partijen, oftewel de invloed van de raad bij de meningsvorming. Vorig jaar rond deze tijd heeft het college de motie van D66 overgenomen waarin werd gevraagd om de raad eerder te betrekken bij besluitvorming van verbonden partijen. Als voorbeeld is genoemd dat minister Rutte niet naar Europa gaat zonder eerst de 2e Kamer te consulteren wat de gedachten in de Kamer zijn. Ook is aangegeven dat het niet beperkt zou moeten zijn tot slechts de Gemeenschappelijke Regelingen, maar ook naar alle verbonden partijen. Meneer de voorzitter, de strekking van die motie ging dus veel verder dan dat het college ons als raad informeert over wat het college heeft gedaan. Wij willen bijvoorbeeld niet slechts achteraf geïnformeerd worden hoe het is geregeld en is gegaan in het Sociaal Domein. Wij zijn ervoor om de koers uit te zetten. Ik denk dat D66 niet de enige fractie is die meer interactief betrokken wil worden bij de verbonden partijen.

Tot zover in eerste termijn