Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 10 oktober 2019

Vragen D66 over subsidie sportvelden voor LED verlichting

In het vragenuurtje van de commissievergadering op 10 oktober 2019 heeft D66 mondelinge vragen gesteld betreffende verledden sportvelden.

In het kader van de energiebesparingen op sportvelden is het wenselijk over te gaan tot LED verlichting. Gebleken is dat de voetbalvereniging en de tennisvereniging hier ook een voorstander van zijn en mee willen financieren.

D66 heeft hierover de volgende vragen:

  1. Is het het college bekend dat op 13 december door een ambtenaar van de BOH een mail heeft gestuurd naar de sportverenigingen om hen erop te wijzen dat De gemeente onderzoek heeft gedaan naar de gevolgen van het vervangen van de huidige sportverlichting door LED-verlichting.
  2. In die mail ook een inschatting is gemaakt van de hiermee gepaard gaande kosten en de te verwachten energiebesparing.
  3. De verenigingen worden in die mail gevraagd te onderzoeken of een investering in LED-verlichting een haalbare kaart is.
  4. De verenigingen worden in die mail gewezen op de nieuwe subsidieregeling van het ministerie van VWS met extra mogelijkheden voor investeringen met een duurzaam karakter.
  5. In die mail ook wordt vermeld dat de gemeente bereid is, na bestudering van het plan van aanpak voor aanschaf en financiering, een subsidie van maximaal 35% in de kosten te overwegen.

Tot zover de mail.

  1. Is het college het met D66 eens dat d.m.v. die mail aan de verenigingen zij een gerechtvaardigd vertrouwen konden hebben dat bij een positieve besluitvorming zij in aanmerking konden komen voor een subsidie.
  2. Is het het college bekend dat bij de provincie subsidie is aangevraagd voor ca 30% van de installatiekosten.
  3. Is het waar dat toen de verenigingen bij de gemeente Ommen een verzoek hadden ingediend, de gemeente heeft gereageerd met de opmerking dat er geen “potje” voor was.

Tot slot

  1. Is het college het met D66 eens dat de gemeente zich als een betrouwbare overheid dient te gedragen.
  2. Is de gemeente alsnog de verenigingen, gelet op het gerechtvaardigde vertrouwen, alsnog een bijdrage van ca 30% te subsidieren.