Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 8 november 2018

Inbreng in eerste termijn begrotingsvergadering 2019 d.d. 8 november 2018.

Bij de voorbereiding op de begrotingsvergadering op 8 november 2018 hebben de fracties van D66, VVD, PvdA en VOV gekeken waar we hetzelfde over denken en wat we willen inbrengen in de vergadering. Het zou dan zonde zijn van de spreektijd als elke fractie dat zou benoemen. In de inbreng van Henri Mors zult u dus D66 standpunten missen, maar dat houdt uiteraard niet in dat we daar geen oog voor hebben. We houden het college scherp!

De twee moties, de eerste om een eerste stap in 2019 te maken door een conferentie te organiseren over de democratisering van verbonden partijen en een tweede om een duidelijker inzicht te realiseren van de gemeentebesturen in de besluitvorming van regionale samenwerkingen, zijn door het college overgenomen. We verwachten hier veel van en houden het college scherp!

De door D66 ingediende motie over de eikenprocessierups is uiteraard aangenomen. Ook hier houden wij het college scherp in de gaten.

 

Hieronder de tekst zoals die door Henri Mors is ingebracht tijdens de vergadering.

Meneer de Voorzitter

We bespreken vandaag de 2e bestuursrapportage 2018 en de begroting 2019.

We kijken dus naar wat we in 2019 gaan doen. Mede omdat we in 2019 de ontvlechting van de BOH voor onze kiezen krijgen, is deze begroting “beleidsarm” opgesteld. Dat is in lijn met de kaderbrief en het is echt gelukt. Oftewel, geen ambitie voor 2019 en we gaan geen gekke dingen doen. Maar wat gaat er dan wel gebeuren? Hier en daar zijn er door alle fracties schriftelijke vragen over gesteld. Mw. Bakelaar heeft bij de voorbereidende vergadering er al een opmerking over gemaakt dat de beantwoording inhoudelijk te wensen over liet. Ik kom er later nog op terug.

Maar laten we beginnen met iets leuks, namelijk de uitbreiding van de sporthal. In de Raad van 29 mei j.l. hebben we het besluit genomen het beschikbare krediet te verhogen met € 280.000,– i.v.m. niet terug te vorderen BTW. Dat was destijds een domper, maar helaas niet aan te ontkomen. Uiteraard zijn wij ervan uitgegaan dat deze tegenvaller is meegenomen in de begroting 2019.
Wat blijkt nu met Prinsjesdag? De wetgeving is iets aangepast, waardoor wij wel in aanmerking komen voor de BTW teruggaaf.
Wij kunnen ons voorstellen dat die wijziging nog niet was verwerkt in de begroting, vandaar dat wij een schriftelijke vraag daarover hebben gesteld, namelijk vloeit die € 280.000,– dan weer terug in de algemene middelen?
Wat blijkt uit de beantwoording van de technische vragen? Het in mei vrijgegeven krediet was nog niet verwerkt in de begroting, dus hoeft ook niet te worden aangepast.
Dit vonden wij wel een heel bijzonder antwoord. Want wat als op Prinsjesdag was gebeurd wat iedereen had verwacht, namelijk er was geen nieuw voorstel aangekondigd? Hadden we dan dus in 2019 een tekort gehad van € 280.000,– omdat het dan wel verwerkt had moeten worden. Hadden we dan bij de 1e berap 2019 weer een wijziging moeten accepteren waar we een jaar daarvoor al een besluit over hadden genomen?

Om nog even bij de sport te blijven, de kunstgrasvelden. Een kunstgrasveld aanleggen kost ongeveer € 250.000,– per veld. Hier is dus een aanzienlijk BTW nadeel mogelijk als er niet voor 1 januari wordt gestart met de werkzaamheden. Is er in de begroting wel of geen rekening gehouden met BTW vrijstelling op sportvelden?
Als niet vóór 1 januari 2019 is gestart met de werkzaamheden is er een overgangsregeling in het leven geroepen, waardoor een gedeelte van de BTW wel terug te vorderen is, mits maar vóór 1 december 2018 het verzoek is ingediend. Heeft de gemeente dit gedaan of is de gemeente dit nog van plan vóór 1 december?
Collega De Jonge heeft schriftelijke vragen ingediend over het afvoeren van kunstgras, waarbij met name de vulmaterialen een rol spelen. Is het het college bekend dat er tegenwoordig ook gecertificeerde velden zijn van het type “Non-infill”, oftewel zonder vulmiddelen?

 

Het volgende onderwerp heeft ook te maken met sport en spel, namelijk het hondenbeleid, spelende honden.
De Nota Hondenbeleid van 15 mei 2017 is vastgesteld. Op de laatste pagina staat een overzicht van wat er geplaatst gaat worden. Ook hier zijn schriftelijke vragen over gesteld door D66, meerdere malen zelfs. Bij de beantwoording van de laatste maal was het antwoord dat de vragen zijn beantwoord d.m.v. een raadsbrief van 25 juli. Die beantwoording was teleurstellend want de beantwoording was relatief vaag en gaf geen antwoord op de vragen, maar meer “maakt u zich geen zorgen, het komt allemaal goed”. Ik twijfel daaraan, want alles zou eind derde kwartaal klaar zijn. Ik heb het hondenbezitters gevraagd en zelf ook gezocht naar bordjes, maar niets kunnen vinden. Dus ontvangen wij alsnog graag een concreet overzicht wat waar geplaatst is en geen stuk proza.
Daarnaast doet zich nog een bijzondere vraag voor n.a.v. de brief van 25 juli. Namelijk wie bepaalt wat er moet komen? Is dat de raad als opdrachtgever of is dat de werkgroep? Het raadsbesluit gaat uit van 7 speelveldjes, het zijn er nu 6. De raad is uitgegaan van dispensers of poepzakjes. Die zijn geschrapt. En waar zijn de bordjes gebleven die wij in het beleid hebben opgenomen. Verwijzingen waar hondenuitlaatveldjes zijn, zijn onvindbaar.

 

De bordjes, oftewel het verkeer.
Mij is altijd geleerd dat een infrastructuur natuurlijk moet zijn op een zodanige wijze dat de gemiddelde weggebruiker de situatie makkelijk kan lezen. Hier in Ommen hebben we nogal een aantal situaties waar dat duidelijk niet het geval is. We noemen de brug, de Julianastraat/Schuringstraat, de rondweg, Varsenerdijk, Varsenerstraat. Kortom het is niet best gesteld met het kunnen “lezen” van de verkeerssituatie. De gemeente Ommen heeft in sommige gevallen het geprobeerd duidelijk te maken door het opwerpen van plateaus, maar dat helpt niet, sterker nog, omdat er nu een plateau is bij de brug, mogen er volgens de ambtenaren geen haaientanden geschilderd worden, dus is de leesbaarheid van de kruising nu nog slechter dan ooit.
De voorgestelde wijziging van de Julianatraat/Schuringstraat is geen herinrichting maar een opknapbeurtje. In de straat worden slechts optische maatregelen genomen die geen enkel effect hebben op de veiligheid. Wij hebben ons laten vertellen dat de verhogingen/drempels in de Julianastraat/Schurinkstraat hetzelfde profiel krijgen als in de Chevalleraustraat en zoals u zelf kunt merken heeft dat ook geen effect op de verkeersveligheid en of snelheid. Ook de aanwonenden verwachten dat over een jaar of 5 de zaak weer op de kop moet. Zonde van geld dus en laten we het dus het opnieuw integraal bekijken en niet hap snap kostbare oplossingen verzinnen. Een likje verf is vaak effectiever en goedkoper dan een drempel of uitritconstructie.
Maar ja, de gemeente heeft ervoor gekozen advies te vragen aan het bedrijf dat het ook mag uitvoeren. Dan krijg je niet de meest efficiënte oplossing, maar een oplossing die het meeste geld in het laatje van het bedrijf levert. Oftewel er worden weer stenen gestapeld, zand verschoven en asfalt gelegd in plaats van een likje verf.

Meneer de Voorzitter. We hebben te maken met ongewenst verkeer door het centrum. Een paar verkeersbordjes kunnen helpen, bijvoorbeeld om het doorgaande verkeer om Ommen te leiden. Tijdens een bijeenkomst met de ambtenaren over de verkeerssituatie rondom Ommen werd ons verteld dat het het beleid is van de ANWB om het verkeer vanuit het centrum te bewegwijzeren en wij daar geen invloed op hebben.
Ik heb daarom contact opgenomen met de Nationale Bewegwijzeringsdienst (NBd) die de taak om de bebording in Nederland wettelijk moeten uitvoeren en deze taak 5 jaar geleden hebben overgenomen van de ANWB. Ook deze contactpersoon, ik heb zijn naam, maar zal deze niet in het openbaar uitspreken, was van mening dat de verkeerssituatie en de bewegwijzering in Ommen verre van optimaal is en wilde graag een afspraak maken om e.e.a. door te nemen en te verbeteren. Het verzoek is aan het college is hieraan uitvoering te geven, maar dan wel een integrale aanpak! Ook hiervoor zal geld voor beschikbaar gesteld moeten worden, nog los van de uitvoering daarvan.

 

Nog een ander puntje m.b.t. de infrastructuur die consequenties kan hebben voor de begroting.
Kijk eens naar de kwaliteit van de bestrating rondom de hervormde kerk, oftewel het Kerkplein en de Brugstraat. Als je kijkt naar de kwaliteit van de bestrating zie je dat een groot aantal stenen beschadigd is en er gaten in de bestrating zijn ontstaan. Levensgevaarlijk voor met name dames met hakken. Een verzwikte enkel is wel het minste letsel, een schadeclaim voor gebroken hakken lijkt aannemelijk, maar erger kan ook.
Technisch gezien is het natuurlijk interessant waarom de kwaliteit van de bestrating zo belabberd is. Ligt het aan de kwaliteit van de stenen? Wie heeft dan de keuze gemaakt welke stenen er moeten komen? Ligt het aan de manier waarop het gelegd is? Misschien is er te weinig vulzand gebruikt waardoor de stenen te ondersteund zijn en breken? Kortom het lijkt ons dat er fouten zijn gemaakt.
MdV Ik denk dat het verstandig is dat er serieus wordt gekeken naar de kwaliteit van bestratingen die de afgelopen jaren zijn aangelegd en als die niet aan de kwaliteitsnormen voldoen, gekeken wordt of er een claim bij de betreffende aannemer of leverancier gelegd kan worden.
Als mocht blijken dat wij als gemeente mede aansprakelijk zijn voor de slechte kwaliteit van de bestratingen, bijvoorbeeld omdat wij deel uit maakten van het bouwteam, zouden wij dat graag willen vernemen omdat er dan een reservering in de begroting opgenomen moet worden om e.e.a. te herstellen.

 

Verbonden partijen.
Uiteraard staat er in de begroting het e.e.a. vermeld over verbonden partijen.
De lokale afdelingen van D66 in de regio IJsselland nemen het initiatief om samen met andere politieke partijen de regionale democratie te versterken. Volgens de D66-fracties is het hoog tijd dat de gemeenteraden het al maar groeiende aantal regionale samenwerkingsverbanden beter kunnen controleren en gezamenlijk kaders kunnen stellen. Wij zullen hiertoe twee moties indienen, de eerste om een eerste stap in 2019 te maken door een conferentie te organiseren over dit thema. De tweede om een duidelijker inzicht van de gemeentebesturen in de besluitvorming van regionale samenwerkingen te realiseren.

 

Tot slot Meneer de Voorzitter de eikenprocessierups.
In de begroting staat een extra bedrag van € 15.000,– voor het bestrijden van de eikenprocessierups. Bij schriftelijke navraag bleek dit het bedrag te zijn wat in 2018 extra is uitgegeven. We hebben allemaal kunnen constateren dat dat zwaar onvoldoende was om de rups te bestrijden. Wat we ook weten is dat als een rups zich in een omgeving heeft gevestigd, het het jaar daarop alleen maar erger wordt en nooit minder. Met andere woorden, die € 15.000,– was in 2018 onvoldoende en zal in 2019 nog meer onvoldoende zijn. D66 heeft in een eerdere bijdrage het college al de suggestie gedaan om nu al een bedrijf te contracteren voor 2019. A. Omdat er nu nog capaciteit is bij de bedrijven, B. Zodat het nu al opgenomen kan worden in de begroting.
Wij hebben een motie voorbereid die wij mede namens de VVD, VOV, PvdA en het CDA indienen.

 

Meneer de Voorzitter. De collega’s van de niet tot de coalitie behorende partijen hebben al een aantal vraagtekens bij deze begroting gezet. De fractie van D66 ziet in deze optimistische begroting ook wel wat mogelijke gaten of mogelijke tegenvallers. Dit opgeteld bij de onzekerheden m.b.t. de ontvlechting zijn wij zeker niet in een juichstemming.

De vraag die D66 heeft aan het college is of er ook een plan B is. Oftewel, als het straks tegenvalt, waar gaan we dan als eerste op bezuinigen?

Wij zouden als D66 nu wel tegen de begroting kunnen stemmen, want hij rammelt aan alle kanten. Maar gelet op de houding van CDA, LPO en CU zou dat nu geen effect hebben. Zie ook de stemming bij de raadsvergadering op 1 november.