Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 22 juni 2017

Inbreng D66 Kadernota 2018

Bijdrage D66.

Leden van de Raad,

Bij de vierde en alweer de laatste kadernota van de huidige coalitie lijkt het erop dat Nederland en dus ook Ommen met een ander perspectief naar de komende jaren kijkt dan voorheen. Nederland lijkt een stabiel groeipad voor de boeg te hebben tot in ieder geval 2019 als we de DNB mogen geloven. (zie Economische Vooruitzichten DNB juni 2017)

Voor Ommen komt die omslag op het juiste moment. Want zoals in onze bijdrage bij de vorige kadernota gememoreerd staat voor D66 voorop dat de begroting de komende jaren liefst meer dan alleen structureel sluitend dient te zijn. Inclusief incidenteel zou er sprake moeten zijn van een positief saldo om de algemene reserve te kunnen laten groeien. Voor 2017 ziet het er na de eerste Berap goed uit, ook al wordt het overschot veroorzaakt door een incidentele meevaller nml. de vrijval van de voorziening Rotbrink  Maar voor de 4 jaren daarna wordt een surplus op structureel inclusief incidenteel slechts voorzien voor 2019. De structurle begroting vertoond wel een positief saldo maar incidenteel zijn er nog te veel grote minposten. Dat moet beter.

Het past ons als coalitie natuurlijk om beleidsarm naar 2018 te kijken. Immers in maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen en het is aan de nieuwe coalitie om dan het te voeren beleid in te vulllen. Daarom is de huidige kadernota beleidsarm. Overigens kan dat ook zonder noemenswaardig risico omdat het huidige college van B&W het naar aanleiding van het coalitieprogramma tot stand gekomen College uitvoeringsprogramma voor een belangrijk deel in uitvoering gebracht heeft. Van “krachtig de handen ineen”  naar “Daadkrachtig en duurzaam in dialoog” is voor een groot deel al gerealiseerd.

Dat neemt niet weg dat er een viertal thema’s vragen om uitwerking ook al in 2018:

Als eerste ligt daar de uitdaging van de toenemende samenwerking in gemeenschappelijke regelingen waar het voor de gemeenteraad niet altijd mogelijk is om inzicht te krijgen hoe en in welke mate zij haar controle en invloed kan aanwenden op de koers van die samenwerking. Dat geldt voor 2018 natuurlijk voor de RUD. We zien ook al toename van de middelen die we daarvoor moeten vrijmaken. Alleen al voor de afstemming tussen het bevoegd gezag en de BOH enerzijds en de RUD anderzijds hebben we een schakelfunctie nodig en die kost ons de komende drie jaar 20.000 euro. De invoering van de RUD is echter onontkoombaar en we kunnen dan ook de middelen daarvoor niet achterhouden. Wel roepen we het college op om ons als Raad nadrukkelijk mee te nemen in de afwegingen die in het samenwerkingsverband gemaakt worden over de inzet en noodzakelijkheid van de gemeentelijke bijdrage.

Ook voor de BOH geldt dat er o.a. door uitbreiding van de wettelijke taken extra middelen nodig zijn. Maar voor de BOH geldt dat we samenwerking met Hardenberg verder moeten uitwerken en intensiveren. Zonder het F…. woord te gebruiken. Kan het college ons aangeven of dat met de huidige bij deze kadernota voorgenomen middelen gerealiseerd kan worden of moeten we daar ook extra geld voor beschikbaar stellen?

En dan ligt er nog het derde belangrijke thema van de kapitaallasten en de noodzakelijke investeringen in de komende jaren in gebouwen en civieltechnische werken. Bij de kadernota nog niet inzichtelijk maar de financiële implicaties moeten we bij de begroting toch echt wel op waarde kunnen schatten. We willen zeker geen begroting in het najaar vaststellen met een fikse hypotheek naar de toekomst. Kan het college ons tijdig voor de begroting de consequenties van e.e.a inzichtelijk maken? En is er op voorhand al iets te zeggen over de verwachte impact?

Als laatste belangrijk thema ligt voor 2018 voor de doorontwikkeling van het sociaal domein en de uitwerking van de monitor sociaal domein. In de kadernota wordt daar vrijwel niets over gezegd. Kan het college aangeven of er voor de door ons voorgestane en voorgenomen uitwerking op dit belangrijke onderwerp voldoende middelen beschikbaar zijn?

De lijst met onderwerpen die niet overgenomen zijn in de kadernota is lang en er staan veel toch wel zeer gewenste items op.Van een ervaren wethouder financiën kan verwacht worden dat hij in het voorstel van de kadernota wisselgeld ingebouwd heeft zo is immers het spel.

Daar willen we dan in ieder geval een beroep op doen voor een al heel lang bediscussieerd onderwerp. Wij zullen als coalitie een gezamenlijk amendement indienen voor het hondenbeleid.

Ook een tweede onderwerp kunnen we nu al benoemen en dan refereren we aan extra toezicht handhaving. Daar zullen we in tweede termijn afhankelijk van de beantwoording van het college in eerste termijn op terug komen.

 

Ik dank u voor uw aandacht.