Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 24 juni 2016

Kadernota 2017. Wat gaan we doen in Ommen?

Donderdagavond (23 juni 2016) is de kadernota 2017 door de gemeenteraad van Ommen vastgesteld met een aantal duidelijke toezeggingen en afspraken. Het VOV heeft tegen alle voorstellen gestemd. De overige partijen zijn het eens over de hieronder genoemde opdrachten naar het college. Wij zien dit als haalbare doelen.

De koers van alle partijen is duidelijk: geen verhoging van de toeristenbelasting. Wel willen alle partijen, op de VOV na, een vorm van ondernemersbelasting en kunnen we niet om een verhoging van de OZB voor niet-woningen heen.

Vanwege financiële redenen stellen we de realisatie van  Kindplein West voor de periode van 2 jaar uit.

Met deze koers gaat B&W van Ommen aan de slag en komt in oktober bij de begrotingsbehandeling 2017 met een uitgewerkt voorstel. We ontvangen daarbij een financieel totaal overzicht.

Het college heeft de raad de volgende toezeggingen gedaan:

 • We ontvangen voor de begrotingsbehandeling 2017 een transformatieplan (inclusief monitoring). De opzet wordt besproken in de bijeenkomst van de klankbordgroep Sociaal Domein op 4 juli aanstaande.
 • Het college gaat in gesprek met de scholen in het buitengebied om indringend te kijken naar mogelijkheden van vervoer (maatwerk en andere creatieve oplossingen) zodat we op dit punt niet hoeven te bezuinigen
 • Het college komt voor de begrotingsbehandeling in oktober met een alternatief voorstel voor een nieuwe sportaccommodatie
 • Het komend jaar behoeven de AED’s nog niet vervangen te worden
 • Het college neemt de verkeerscompenserende maatregelen inzake Kindplein West mee in de verkeersvisie Ommen 2030
 • Het college zorgt voor een samenwerkingsovereenkomst met de schoolbesturen binnen Kindplein West
 • Het college doet onderzoek naar de mogelijkheden van startersleningen en de mogelijkheden voor een blijverslening
 • Het college gaat dit najaar het armoedebeleid evalueren. Daarbij komt een concreet plan van aanpak waarbij ook de voorstellen van Stichting Samen Sterk wordt betrokken, en nieuwe mogelijkheden voor kwijtschelding.
 • Het college gaat op korte termijn in overleg met de ondernemers(verenigingen) over het belastingvoorstel en de voorstellen voor investering in het centrum
 • Het college komt voor de zomer met een voorstel voor promotie Ommen (citymarketing) waarbij ook ‘natuurlijk Ommen’ wordt betrokken
 • Er is aandacht voor de sturing op de externe inhuur. Samen met de burgemeester en de gemeentesecretaris gaan we hierover in gesprek. Afspraak is dat we waken voor het te vaak inzetten van externe adviseurs van bureaus, maar juist werken met eigen medewerkers zodat we hen optimaal kunnen inzetten.
 • Het college gaat op zoek naar een pragmatische oplossing binnen de BOH voor de extra benodigde formatie op de afdeling vergunningverlening bouw en toezicht.
 • Dekking voor LED verlichting is er nu niet, de raad zal hier zelf met een voorstel moeten komen om te zorgen dat deze bezuiniging niet doorgaat. De meerderheid van de Raad wil geen bezuiniging op LED verlichting.
 • Er volgt voor de begrotingsbehandeling in oktober een evaluatie van de combinatiefunctionarissen.

D66 staat achter bovenstaande afspraken en doelstellingen evenals de politieke partijen LPO, CU, VVD, PVDA, en het CDA en zullen het college houden aan de toezeggingen.