Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 24 juni 2016

Inbreng Bernard de Vries Robles Kadernota 2017

Bernard de Vries Robles heeft op 23 juni in de Raadsvergadering het onderstaande ingebracht.

Leden van de Raad,

Laten we vaststellen dat de mid-term kadernota sterk onder invloed staat van de sinds 2008
opgetreden financiële crisis en dat de besluitvorming nu plaats moet vinden in een omgevingssetting die geheel afwijkend is van de periode waarin de grote structurele besluiten genomen zijn die de laatste 8 alle ontwikkelingen onder druk gezet hebben. Voor 2008 meenden we nog dat grond een structurele asset was en dat we als gemeente grondbeleid als inkomstenbron konden beschouwen. Nu weten we wel beter.

Daarmee staan we als raad voor moeilijke keuzes die de hele gemeenschap aangaan en welke besluiten we ook nemen er zullen altijd groepen in de samenleving zijn die menen dat ze meer getroffen worden (of onredelijk getroffen worden) dan anderen. En de gelegenheidsargumenten waarom het een ander wel maar henzelf niet mag treffen zijn snel gevonden. Een mooi voorbeeld waren recentelijk de reacties van ondernemers over de toeristenbelasting. Er deugde letterlijk niets van de handelingen van de gemeente, haar ambtenaren en de Raad voor zover dat de besluitvorming van de laatste 10 jaar betrof.

Mogen we dat even in perspectief zien? Voor een hele week gaat dat voor 1 persoon om de kosten van 1 biertje minder consumeren. En daarmee zou je dan een bijdrage leveren aan het in stand houden van de voorzieningen voor een hele gemeenschap. Inmiddels tekent zich overigens een raadsmeerderheid af tegen het voorstel van B&W om de toeristenbelasting met 20% te verhogen. Invoering van BIZ achten wij zeker een mogelijkheid echter niet op korte termijn. Daarom denken wij eerder aan het verhogen van de WOZ voor niet woningen.

Wat D66 betreft staan we dan ook voor die keuze: het zo veel mogelijk in stand houden van de voorzieningen door het vragen van een bijdrage aan alle betrokkenen, inwoners, tijdelijke inwoners -(dag)recreanten – en forenzen (bezitters van 2de huizen) en ondernemers in deze gemeente.

Wat D66 staat het voorop dat de begroting voor de komende jaren structureel sluitend gemaakt moet worden en liefst meer dan alleen structureel. Inclusief incidenteel zou er sprake moeten zijn van een positief saldo om de algemene reserve te kunnen laten groeien. Kijken we naar analogie van bijvoorbeeld maatschappelijke ondernemingen naar deze reserve dan zou een omvang van circa 20% van de jaarexploitatie een comfortabele marge zijn. We hebben het dan wel over een bedrag van circa 10 miljoen. Op basis van de huidige inzichten betekent dat een structureel gat van circa 1,5 miljoen euro dat we moeten overbruggen en dat kan niet zonder lastenverhoging.

In onze ogen is deze kadernota die de zoekrichtingen voor gezondmaking gemeentefinanciën aftast een goede eerste aanzet. In tweede termijn zullen wij op individuele onderdelen ingaan als daar wat ons betreft aanleiding toe bestaat.
Een uitzondering daarop wil ik nu bij voorbaat al maken. Wij verwachten bij de begroting 2017 van de kant van het college een plan van aanpak voor de komende jaren voor het sociaal domein waarbij de recent overgehouden middelen ingezet worden voor de transformatie opgave waar we voor staan.