Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 12 november 2015

Bijdrage Gerdinand Nijhuis aan de Algemene Beschouwing 2015

Meneer de voorzitter,

Net als afgelopen jaar zal ik in de eerste termijn de algemene beschouwing doen, en doet mijn collega de Vries Robles de 2e termijn; het inhoudelijke debat over de financiële zaken.

Bij de algemene beschouwing kijken we terug en vooruit.

Als we terug kijken springt het plotselinge vertrek van onze Burgemeester Ahne het meest in het oog. Een trieste zaak die hem en zijn gezin zwaar getroffen heeft en ook voor Ommen zijn sporen heeft nagelaten. Ahne was een betrokken burgemeester, zichtbaar en benaderbaar, wij wensen hem en zijn gezin veel sterkte.

Verder is er het vertrek van wethouder Smid, die ook vertrok als burgemeester, en is er de komst van wethouder ter Keurst en burgemeester Boumans wat ons vertrouwen geeft voor de nabije toekomst. Het zijn ervaren bestuurders die met enthousiasme hun taken oppakken. Wij wensen hen succes en een fijne samenwerking.

Bij het kijken naar de begroting gaat het vooral om de financiële zaken, en dan blijven de gevolgen van de Drieslag nog steeds het beeld bepalen en dat zal nog jaren zo blijven. Met moeite krijgt Ommen de begroting sluitend en dat blijft een uitdaging.

Extra middelen vinden is beperkt mogelijk, de Toeristen- en Forensen belasting en de WOZ zijn zaken waarmee de gemeente haar begroting de afgelopen jaren sluitend heeft gemaakt, maar daarmee is wat ons betreft de grens wel bereikt. D66 vindt dat we reële tarieven mogen hanteren en, in vergelijking met andere gemeenten, denken wij dat Ommen dit niveau bereikt heeft.

Wij zouden dan ook graag zien dat Ommen een lange termijn perspectief kan ontwikkelen waarbij Ommen langzamerhand in een gezondere financiële situatie terecht komt.

Maar bij de Algemene Beschouwing kijken we naast het financiële aspect ook, of liever zelfs, naar de zaken waar we in het dagelijks leven mee te maken hebben.

In Ommen mochten de winkels dit jaar op 4 zondagen hun deuren openen. In de gemeenteraad was dit een beladen onderwerp, in de praktijk een daverend succes. Hier kunnen we niet omheen, en moeten wij als gemeenteraad tijdig duidelijkheid scheppen voor de ondernemers en bezoekers van ons centrum.

Ons Centrum ondergaat momenteel een metamorfose die een positieve bijdrage levert aan de uitstraling van Ommen en de aantrekkingskracht verbetert. Uit diverse onderzoeken blijkt dat het publiek zoekt naar sfeer en beleving. Ons Centrum heeft daar alle ingrediënten voor in huis. Het is aan de ondernemers om de handschoen op te pakken, bij de zondagen zagen we hier al een goed voorbeeld van.

 

De Rotbrink, een erfenis die een zware belasting legt op Ommen.

Hoe kunnen we dit terrein financieel gezond krijgen. Daarvoor moeten we ‘buiten de doos’ oftewel ‘out of the box’ denken. Bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid en de energie-neutrale gemeente, moeten ontwikkelingen mogelijk zijn die op de Rotbrink kunnen worden uitgevoerd. Vele projecten in Nederland en daarbuiten laten mogelijkheden zien die wij hier in Ommen ook zouden kunnen ontwikkelen.

En wellicht hebben onze inwoners hier ideeën over, zo hebben ze ons ook geholpen bij de bezuinigingsopdrachten. De kracht van de samenleving is burgerparticipatie. Hier verwachten wij een actieve aanpak van ons gemeentebestuur, ook wel overheidsparticipatie genoemd.

Voor het Bedrijvenpark De Rotbrink is ook expliciet vastgelegd dat de focus gericht zal zijn op het gevuld krijgen van het bedrijvenpark. Bij bedrijfsverplaatsing en nieuwvestiging van bedrijven proberen wij deze versneld te plaatsen op De Rotbrink. Verplaatsing van een autobedrijf ván de Rotbrink náár een agrarische bestemming in een woongebied is dan ook uit den boze.

 

Wij hebben in Ommen bewust gekozen voor detailhandel in het centrum en bedrijven op het industrieterrein.

Nederland en daarmee ook Ommen lopen nog ver achter bij de klimaat-doelstellingen. De gemeente zou hier een actieve en stimulerende rol moeten spelen om haar inwoners er toe te bewegen maatregelen te nemen zoals zonnepanelen, zonneboilers, woning-isolatie, gebruik van Led-verlichting etcetera. Energieverbruik speelt een steeds belangrijker rol bij het aantrekkelijk en betaalbaar houden van de bestaande woningvoorraad.

Het Ommerkanaal heeft laten zien hoe het daar mogelijk is, dan moet dat voor heel Ommen ook mogelijk zijn. En zoals geschetst zou er op de Rotbrink een basis gelegd kunnen worden voor het produceren van duurzame energie waar inwoners hun aandeel in zouden kunnen hebben. Het enige wat de Gemeente moet doen is initiatieven ontwikkelen en partijen benaderen die hierbij kunnen helpen. We hebben veel ondernemende mensen in Ommen en betrokken inwoners, daar begint het mee.

 

Wat betreft de economie hebben we daar het afgelopen jaar de nodige inzichten ontvangen. In april hebben we de economische analyse van de STEC-groep ontvangen.

Sterke groeisectoren zijn de Zorgeconomie en de  Vrije Tijdssector.

30% van alle banen in Ommen zitten in de zorg. Het belang van de zorgeconomie wordt vaak onderschat, de zorgeconomie zit nog in haar startfase en er is nog weinig beleid op dit terrein. Gezien de decentralisatie is dit hét moment om daar, ook vanuit economisch perspectief, op in te zetten.

De Vrije Tijdsector levert 13% van de werkgelegenheid, voor Ommen heel vanzelfsprekend, maar goed om ons bewust van te zijn. Ommen heeft haar reputatie vooral aan deze sector te danken die op haar beurt goed profiteert van onze prachtige en unieke omgeving.

De landbouw is geen groeisector, maar heeft wel een sterke positie in Ommen, de ontwikkelingen in de landbouw zijn dan ook van grote invloed op ons. Verduurzaming is ook hier het sleutelwoord. Herhaling is de kracht van de boodschap dus graag herhaal ik hier de boodschap van de STECgroep;

-ken je locale economie!

-focus op de sectoren waar je sterk in bent

 

Het Sociaal Domein sluit hier naadloos op aan. Wat Zorg en Welzijn betreft zou de gemeente een groter belang moeten nastreven om te zorgen dat de beste zorg gerealiseerd wordt voor haar inwoners. Door de decentralisatie is de gemeente nauw betrokken bij het wel en wee van haar inwoners en krijgt daarmee een belangrijke rol in het welzijn van de inwoners. Dat betekent dat ze daar ook de regie in zou moeten pakken in samenwerking met de traditionele stakeholders. Wij denken dan aan onderwijs, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, eerstelijns organisaties en andere maatschappelijke organisaties. Samenwerking betekent dat we met het beperkte budget meer kunnen bereiken.

De Decentralisatie was een bezuinigingsoperatie van de landelijke overheid. Wij krijgen nog geen duidelijk beeld wat de gevolgen hiervan zijn, zowel financieel als maatschappelijk. Het gedoe rond de PGB’s krijgt veel aandacht, maar hoeveel mensen in Ommen zijn hierdoor in de problemen gekomen? En wat zijn de financiële gevolgen, zowel voor de gemeente als voor de inwoners die de zorg nodig hebben? Nu we ruim een jaar onderweg zijn verwachten wij dat er een reëel beeld is  ontstaan waarmee we ook richting de toekomst verwachtingen kunnen schetsen.

 

Het verkeer rondom en door Ommen is een terugkerend thema. Zeker nu de provincie de stekker, of liever gezegd het geld, uit de N34 heeft getrokken. Voor Ommen is dit een dramatische beslissing. De belangrijkste aansluiting voor het Verkeerscirculatieplan, het knooppunt Varsen en de Balkerweg als toegangsweg, komen te vervallen, waardoor het deels uitgevoerde Verkeerscirculatieplan een andere aanpak nodig heeft.

Door actief te handhaven en sturing te geven aan de gewenste routes kan de Gemeente haar invloed uitoefenen op het verkeersgedrag van de weggebruikers. Daar heeft Ommen nog te weinig aan gedaan. Wij verwachten een stringentere naleving van de verkeersregels en dat moet zich vooral uiten in handhaving.

Het vrachtverkeer bijvoorbeeld moet gebruik maken van de hoofdroute-structuur en niet over de Markt of door Giethmen of andere onbedoelde routes rijden. Wij steken belastinggeld in oplossingen, dan moeten wij ook zorgen dat er van deze oplossingen gebruik gemaakt gaat worden.

Het parkeren in het centrum, het parkeren op trottoirs en het verkeersgedrag bij scholen vraagt om handhaving. Van scholen mogen wij verwachten dat zij hier zelf een actieve rol in spelen, de gemeente mag hier het initiatief nemen ter stimulering.

 

Naar aanleiding van de Woonvisie concluderen wij dat er een tekort is aan huurwoningen. Zolang dat het geval is zou de verkoop van huurwoningen door de Woningstichting beperkt moeten blijven. Ook zou de verkoop van sociale huurwoningen slechts verkocht mogen worden als maatregelen getroffen zijn aangaande energie zuinigheid en asbestverwijdering. Dit zien wij graag in de afspraken die de gemeente maakt met de Woningstichting.

Waar nog steeds een gebrek aan is, zijn woningen voor starters en jonge gezinnen. En die zijn belangrijk voor de toekomst van Ommen. Wij vinden het belangrijk om hier voorrang aan te verlenen.

Ommen is een aantrekkelijke gemeente, zowel voor bezoekers als voor inwoners. Het zou voor Ommen goed zijn als wij meer inwoners aan ons weten te binden. Ommen is goed bereikbaar voor diverse grotere plaatsen in de omgeving en heeft van oudsher een regiofunctie. Met deze aantrekkingskracht zou Ommen daar een strategie op moeten loslaten. Inwoners leveren een bijdrage aan de economie wat ook goed is voor de lange termijn positie van Ommen.

De Provincie heeft het woningcontingent vooral op Zwolle gericht. Ommen zou haar eigen plan moeten trekken.

Een ander onderdeel dat betrokken kan worden bij de Woonvisie is de verwachting dat tot 2030 bijna 1/3 van de agrarische bedrijven stopt en dat er dus veel gebouwen hun agrarische functie verliezen.

 

Wat onderwijshuisvesting betreft hebben wij gevraagd, ondersteund door een amendement, om inzicht te geven over een periode van 40 jaar wat er aan huisvesting voor het onderwijs nodig is in Ommen. Tot op heden zien wij hier nog geen uitwerking van, terwijl juist nu bij de begroting het meerjarenperspectief zeer gewenst is.

We moeten als gemeente meer sturing nemen in deze huisvestingsproblematiek en ons niet telkens laten verrassen. En vooral zorgen dat het onderhoud up to date blijft.

 

En ons wederkerend thema is het Hondenbeleid.

Wij hebben de indruk dat wij nu eindelijk iemand in het college hebben die hiervoor de handen uit de mouwen wil steken.